Công suất là gì? Ý nghĩa của công suất điện?

Nêu định nghĩa của công suất? Công suất là gì? Từ đó nêu ý nghĩa của công suất ghi trên thiết bị điện? Công suất là một đại lượng đo bằng công sinh ra trong một đơn vị thời gian, để tìm hiểu chi tiết về công suất, cùng xem chi tiết bài viết dưới […]

Read More